Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

I. Postanowienia ogólne

II. Cele i środki działania

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

IV. Władze Towarzystwa

V. Majątek i fundusze Towarzystwa

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, w skrócie PTBnS.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: " Polskie Towarzystwo Badań nad Snem - Zarząd Główny w Warszawie".

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

II. Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

1) rozwój polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad snem,

2) kształtowanie i udoskonalanie opieki lekarskiej w zakresie medycyny snu.

§ 8

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo:

1) propaguje zdobycze naukowe w zakresie badań nad snem wśród lekarzy i specjalistów innych dziedzin wiedzy, udziela pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu,

2) organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, itp.,

3) wydaje opinie w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej problematyki wiedzy o śnie,

4) ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny badań nad snem,

5) współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej,

6) współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania w zakresie szeroko pojętej problematyki wiedzy o śnie,

7) popularyzuje zagadnienia wiedzy o śnie,

8) współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi,

9) podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, lekarz lub specjalista zajmujący się problematyką wiedzy o śnie.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji podejmując w tej sprawie uchwałę.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2) uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

3) działania w sekcjach i komisjach naukowych,

4) korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

§13

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,

2) przestrzeganiu postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3) przestrzegania zasad etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) skreślenie przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

3) wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.

3. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.

4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) utraty osobowości prawnej,

3) skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

§ 16

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego - Krajowy Zjazd osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju badań nad snem lub Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi - obywatele polscy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi - cudzoziemcy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwa honorowego - jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają - pozbawia Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

IV. Władze Towarzystwa

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Członków zwołany przez Zarząd Główny.

2. Krajowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. Uchwały Krajowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zaś - bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) wyborów prezesa Zarządu Głównego i 7 członków Zarządu Głównego oraz 4 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

5) zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych lub zagranicznych,

7) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 20

1. W Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:

1) członkowie zwyczajni,

2) członkowie honorowi - obywatele polscy.

2. W Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:

1) członkowie honorowi - cudzoziemcy,

2) członkowie wspierający,

3) zaproszeni goście.

§ 21

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu - Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed ustaloną datą.

§ 22

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/10 liczby członków Towarzystwa.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa winien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 23

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między krajowymi zjazdami członków Towarzystwa.

§ 24

W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes i 7 członków wybranych na Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa,

3) uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzenie bilansu,

4) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,

5) zwoływanie krajowych zjazdów członków Towarzystwa, ustalanie ich terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad,

6) ustalenie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i zagranicznych naukowych zjazdach innych stowarzyszeń oraz wybór przedstawicieli reprezentujących Towarzystwo w Europejskiej i Światowej Federacji Towarzystw Badań nad Snem,

8) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz pobieranie od nich składek,

9) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz pobieranie od nich składek,

10) wykluczanie członków zwyczajnych za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego, etyką zawodową lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

11) rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa,

12) uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, sekcji i komisji naukowych oraz innych regulaminów,

13) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa oraz zaciąganiu zobowiązań majątkowych.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

Spośród 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa - Zarząd Główny pod przewodnictwem prezesa wybiera wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, stanowiących Prezydium Zarządu Głównego.

§ 28

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

2. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego; w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 29

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 31

1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień.

2. Członkowi Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 32

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) wpływy z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Towarzystwa,

3) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,

4) inne wpłaty wynikające z działalności statutowej.

§ 34

Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 35

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę członków uczestniczących w Zjeździe.

§ 36

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy zjazd Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW